Lagar & regler

  • Finansinspektionen har beviljat oss det tillstånd som krävs för att få bedriva försäkringsförmedling, och de utövar även tillsyn över vår verksamhet.

  • Vi skall utföra våra uppdrag i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsförmedlarsed analysera och utföra för kunden lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolagen samt rekommendera kunden val av försäkringsgivare samt följa upp och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret.

  • I samband med att man söker tillstånd för försäkringsförmedling måste man teckna en ansvarsförsäkring för att skydda kunderna om något misstag skulle begås vid rådgivningen. Denna försäkring har vi tecknat i Länsförsäkringar med de försäkringsbelopp som rekommenderas.

  • Alla försäkringsförmedlare som har tillstånd finns med i Bolagsverkets officiella register över godkända försäkringsförmedlare.

  • Vi är medlemmar i SFM - Sveriges Försäkringsförmedlares Förening.

  • Vid tvist rörande förmedlingen finns möjlighet att få saken prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (konsumenten), Allmän Domstol eller genom skiljemannaförfarande (om detta särskilt avtalats). Klagomålsansvarig i företaget är Tommy Andersson.